Polityka prywatnosci

POLITYKA PRYWATNOŚCI 

Niniejsza Polityka Prywatności, zwana w dalszej części  Polityką, określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz plików cookies, zgromadzonych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego, prowadzonego pod adresem www.e-rehab.pl 

Informacje ogólne 

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Vip Solution Sp. z o.o. ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 10, 00-656 Warszawa, KRS: 0000835677, REGON: 38589909000000.
 2. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności należy wyjaśnić, iż termin „Użytkownik” oznacza osobę fizyczną,  „a termin Administrator” zastąpiono wyrażeniem „E-rehab”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, „Partner współpracujący” oznacza podmioty, którym E-rehab udostępnia dane osobowe Użytkowników.
 3. Niniejsza polityka prywatności dotyczy wszystkich danych osobowych, przetwarzanych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego „E-rehab”, niezależnie od formy ich przetwarzania. Polityka jest przechowywana w wersji elektronicznej oraz w wersji papierowej w siedzibie E-rehab. Dla skutecznej realizacji polityki prywatności E-rehab zapewnia:
  1. odpowiednie do zagrożeń i kategorii danych objętych ochroną środki techniczne i rozwiązania organizacyjne,
  2. kontrolę i nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych,
  3. monitorowanie zastosowanych środków ochrony, które obejmuje w szczególności działania podmiotów przetwarzających, naruszenie zasad dostępu do danych oraz ochronę przed atakami zewnętrznymi i wewnętrznymi.
 4. E-rehab zapewnia, że czynności wykonywane w związku z przetwarzaniem i zabezpieczaniem danych osobowych są zgodne z niniejszą polityką oraz odpowiednimi przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

Zakres i cel przetwarzania danych.

 1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu świadczenia usług psychologicznych i psychoterapeutycznych na podstawie zawartej przez E-rehab z Użytkownikiem umowy.
 2. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w oparciu o następujące podstawy prawne we wskazanych poniżej celach:
  1. w celu przygotowania do zawarcia umowy z Użytkownikiem oraz świadczenia usług drogą elektroniczną – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jako przetwarzanie niezbędne do wykonywania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy,
  2. w celach marketingowych Administratora na podstawie zgody Użytkownika – art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. w celu oferowania usług świadczonych przez Administratora.. Użytkownik musi wyrazić oddzielną, wyraźną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych do celów marketingowych. Zgoda jest dobrowolna i nie ma wpływu  na korzystanie z serwisu internetowego 
  3. w celach marketingowych Partnerów współpracujących na podstawie zgody Użytkownika – art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. w celu oferowania usług świadczonych przez Partnerów współpracujących. Użytkownik musi wyrazić oddzielną, wyraźną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych do celów marketingowych. Zgoda jest dobrowolna i nie ma wpływu  na korzystanie z serwisu internetowego  
  4. w celu informowania o działalności ośrodków leczenia uzależnień na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO
  5. w celu zapewniania pełnej obsługi recepcyjnej oraz kontaktu w celu potwierdzenia i przypomnienia terminów terapii na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  6. w celu archiwizacji korespondencji Użytkownika z Administratorem, na potrzeby ustalenia jej przebiegu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO
  7. w celu dopasowania treści strony do preferencji i zainteresowań Użytkownika, dokonywania pomiarów statystycznych i udoskonalenia usługi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO
 3. Przetwarzanie danych osobowych następuje dla celów podatkowych i rachunkowych, jak również w celu:
  1. zapewnienia obsługi usług płatniczych;
  2. zapewnienia bezpieczeństwa usług, które świadczone są drogą elektroniczną;
  3. przechowywanie danych dla celów archiwalnych
 4. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników oraz wprowadzonych przez nich danych osobowych może dotyczyć:
  1. Imienia i Nazwiska
  2. adresu e-mail
  3. loginu
  4. numeru telefonu

Odbiorcy danych osobowych

 1. Dane osobowe Użytkownika będą przekazywane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom upoważnionym na podstawie zawartych przez Administratora umów, podmiotom działającym w imieniu Administratora lub na jego zlecenie, w zakresie niezbędnym do realizacji wspomnianych obowiązków/umów, jak również Użytkownikowi.  
 2. Dane osobowe Użytkowników będą udostępniane podmiotom wspierającym E-rehab w świadczeniu usług drogą elektroniczną tj:
  1. Zoom Video Communications, Inc. – podmiot udostępniający aplikację służącą do komunikowania się z Użytkownikami – wszelkie dane dostępne pod adresem internetowym www.zoom.us
  2. Przelewy24 – PAYPRO spółka akcyjna ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, KRS: 0000347935, NIP: 779236 98 87, REGON: 301345068, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  3. Stripe – Stripe Inc., 510 Townsend Street, San Francisco, CA 94103.
 3. Nadto, Dane osobowe Użytkowników będą udostępniane terapeutom, którzy prowadzą organizowane przez E-rehab usługi drogą elektroniczną w ramach świadczonej usługi.
 4. Dane osobowe Użytkownika, który wyraził odrębną zgodę, będą przekazywane dla celów marketingowych następującym Partnerom Współpracującym:
 1. 4MEDINVEST Limited, PO Bos 4385, 09528636; Cardiff, CF14 8LH, Great Britain, Companies House Register – Company No. 09528636, adres e-mail: korespondencja@4mipc.com
 2. Detoksvip spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Magdalence, ul. Leśna 30, 05-506 Magdalenka, KRS 0000583074, NIP: 5361920925, REGON:36283809100000, adres e-mail: biuro@detoksvip.pl

Obowiązki i odpowiedzialność w zakresie zarządzania bezpieczeństwem

 1. Przetwarzanie danych osobowych następuje zgodnie z niniejszą polityką prywatności oraz innymi dokumentami wewnętrznymi E-rehab i wynikającymi z nich procedurami związanymi z przetwarzaniem danych osobowych w ramach korzystania z serwisu E-rehab.
 2. Przetwarzając dane osobowe, E-rehab stosuje środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosuje szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL
 3. Wszystkie dane osobowe gromadzone w ramach korzystania z serwisu E-rehab są przetwarzane z poszanowaniem zasad przetwarzania przewidzianych przez przepisy prawa:
  1. w każdym wypadku, gdy występuje przewidziana przepisami prawa podstawa dla przetwarzania danych (a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Użytkownika), w szczególności w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, poprzez serwis E-rehab,
  2. dane przetwarzane są rzetelnie i w sposób przejrzysty,
  3. dane osobowe są przetwarzane jedynie w takim zakresie, jaki jest niezbędne dla osiągnięcia celu przetwarzania danych,
  4. dane osobowe są przetwarzane zgodnie z niniejszą polityką prywatności,
  5. dane osobowe są prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane.
 4. Za naruszenie lub próbę naruszenia zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych uważa się w szczególności:
  1. naruszenie bezpieczeństwa systemów informatycznych, w których przetwarzane są dane osobowe, w razie ich przetwarzania w takich systemach,
  2. udostępnienie lub umożliwienie udostępniania danych osobom lub podmiotom do tego nieupoważnionym,
  3. niedopełnienie obowiązków zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia,
  4. przetwarzanie danych osobowych niezgodnie z założonym zakresem i celem ich zbierania,
  5. naruszenie praw osób, których dane są przetwarzane.
 5. W przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych E-rehab dokonuje oceny, czy zaistniałe naruszenie mogło powodować ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. W każdej sytuacji, w której zaistniałe naruszenie mogło powodować ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, E-rehab zgłasza fakt naruszenia zasad ochrony danych organowi nadzorczemu bez zbędnej zwłoki – jeżeli jest to wykonalne, nie później ni w terminie 72 godzin po stwierdzeniu naruszenia. Jeżeli ryzyko naruszenia praw i wolności jest wysokie, E-rehab zawiadamia o incydencie także osobę, której dane dotyczą.
 1. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli E-rehab jest ich administratorem) ma prawo do:
  1. sprostowania danych osobowych,
  2. usunięcia danych osobowych,
  3. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  4. wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
  5. przenoszenia danych,
  6. wniesienia skargi do organu nadzorczego (czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
  7. odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli wcześniej wyraziła taką zgodę.
 2. Zasady korzystania z uprawnień wymienionych wyżej opisano w art. 16 – 21 RODO, którego treść Użytkownik może znaleźć na przykład tutaj: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex%3A32016R0679 albo tutaj: https://giodo.gov.pl/234/id_art/9276/j/pl
 3. Przedmiotowe uprawnienia nie przysługują Użytkownikowi bezwzględne i zależą od okoliczności przetwarzania jego danych osobowych. Jednak zawsze, jeżeli uzna on, że przy przetwarzaniu jego danych osobowych E-rehab dopuścił się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, ma możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 4. W razie potrzeby może także zwrócić się do E-rehab, na przykład za pośrednictwem e-mail wysłanego na adres: administrator@e-rehab.pl o udostępnienie informacji, jakie dane osobowe Użytkownika i w jakich celach są przetwarzane przez E-rehab.
 5. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez E-rehab albo przetwarzający, z którymi ściśle E-rehab współpracuje, to jest serwis hostingowy, terapeuci, kancelarię prawną, a także biuro rachunkowe, jeżeli ich przekazanie kancelarii prawnej lub biuru rachunkowemu jest konieczne w celu wypełnienia obowiązków, lub skorzystania z uprawnień, przewidzianych przez prawo. Osoby, które przy świadczeniu na moją rzecz usług związanych ze wsparciem technicznym strony internetowej mogą potencjalnie uzyskać dostęp do danych osobowych Użytkownika
 6. Oprócz powyżej wskazanych podmiotów, E-rehab może udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz inne jego dane podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Unii Europejskiej

 1. Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane również przez podmioty spoza Unii Europejskiej. 
 2. Właściwy poziom ochrony danych, w tym poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń, zapewnia uczestnictwo tych podmiotów w programie EU-US-Privacy Shield (Tarczy Prywatności UE-USA), ustanowionej decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej jako zbiór zasad gwarantujących odpowiednią ochronę prywatności Użytkownika.
 3. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać przekazane do kraju trzeciego, tylko wtedy, gdy spełnione są warunki określone w przepisach prawa, w tym:
  1. kraj, do którego E-rehab przekazuje dane osobowe zapewnia odpowiedni poziom ochrony zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej;
  2. dane są przekazywane do odbiorcy, który jest zarejestrowany w programie Tarczy Prywatności (Privacy Shield), podlegający certyfikacji w ramach EU – US Privacy Shield. Użytkownik może sprawdzić rzeczoną okoliczność w każdej chwili wchodząc na stronę: https://www.privacyshield.gov/list/;
  3. dane są przekazywane na podstawie standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską;
  4. przekazanie jest niezbędne do wykonania umowy między E-rehab, a Użytkownikiem lub do wprowadzenia w życie środków przed umownych podejmowanych na żądanie Użytkownika;
  5. przekazanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń E-rehab;
  6. Użytkownik wyraźnie zgodził się na przekazanie danych.

 Okres przetwarzania danych osobowych.

 1. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędnych do realizacji celów strony internetowej i świadczenia usług przez Administratora. Po zakończeniu tego okresu dane osobowe będą przechowywany przez okres przedawnienia roszczeń związanych ze współpracą w powyższym zakresie lub okres niezbędny do realizacji przez Administratora obowiązków nałożonych na niego powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane przez okres jej obowiązywania tj. aż do momentu jej cofnięcia, a po tym czasie przez okres niezbędny do realizacji przez Administratora obowiązków nałożonych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Określenie środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych dla zapewnienia poufności, integralności i rozliczalności przetwarzanych danych.

 1. E-rehab zapewnia zastosowanie środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych dla zapewnienia poufności, integralności, rozliczalności i ciągłości przetwarzania danych.
 2. E-rehab kieruje się tym, aby środki ochrony były adekwatne do stwierdzonego poziomu ryzyka dla poszczególnych systemów, rodzajów zbiorów i kategorii danych. Środki te obejmują między innymi:
  1. ograniczanie dostępu do pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe jedynie do osób odpowiednio upoważnionych. Inne osoby mogą przebywać w pomieszczeniach wykorzystywanych do przetwarzania danych jedynie w towarzystwie osoby upoważnionej,
  2. ochronę strony internetowej za pomocą certyfikatów SSL,
  3. ochronę sprzętu komputerowego przed złośliwym oprogramowaniem,
  4. zabezpieczenie dostępu do sprzętu komputerowego przy pomocy haseł i loginu dostępu,
  5. zabezpieczenie dostępu do panelu administracyjnego serwisu przy pomocy haseł i loginu dostępu

Pliki cookies.

 1. Strona internetowa E-rehab używa plików cookies (HTTP Cookies, Ciasteczka). Są to dane informatyczne, w szczególności małe fragmenty tekstu, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej serwisu internetowego E-rehab. Co do zasady zawierają nazwę strony internetowej ich pochodzenia, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz numer. Pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, rozpoznaje ona rodzaj urządzenia, z którego łączy się Użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
 2. E-rehab wykorzystuje dwa rodzaje Cookies: sesyjne, które usuwane są trwale wraz z zakończeniem sesji przeglądarki Użytkownika oraz trwałe, które pozostają po zakończeniu sesji przeglądarki na urządzeniu Użytkownika, aż do ich skasowania
 3. Gromadzone informacje dotyczą: adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji.
 4. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze strony internetowej E-rehab, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu, zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o Użytkownikach E-rehab dokonuje się, korzystając z narzędzia Google Analitics oraz Google AdWords, które rejestruje zachowanie Użytkownika na stronie.
 5. Pliki cookies:
  1. zapisywane w pamięci urządzenia (komputera, telefonu, itd.) Użytkownika;
  2. umożliwiają m.in. korzystanie ze wszystkich funkcji strony;
  3. nie powodują zmian w ustawieniach urządzenia Użytkownika.
 6. Korzystając z odpowiednich opcji przeglądarki, w każdej chwili Użytkownik może:
  1. usunąć pliki cookies,
  2. blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.
 7. Strona internetowa wykorzystuje cookies w celach:
  1. zapamiętywania informacji o sesji Użytkownia,
  2. statystycznych,
  3. marketingowych,
  4. udostępniania funkcji serwisu E-rehab
 8. Jeżeli Użytkownik chce dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w swojej przeglądarce, może skorzystać z pliku pomocy przeglądarki. Z informacjami na ten temat może zapoznać się, wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto, odpowiednie wskazówki Użytkownik znajdzie na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, z której korzysta:
  1. Firefox
  2. Chrome
  3. Safari
  4. Internet Explorer / Microsoft Edge.
 9. Jeśli Użytkownik nie wyłączy wykorzystywania plików cookies w ustawieniach przeglądarki, oznacza to, że wyraża zgodę na ich wykorzystanie. Wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może powodować trudności w korzystaniu z serwisu E-rehab lub innych stron internetowych, korzystających z plików cookies.
 10. Na Stronie internetowej E-rehab wykorzystuje następujące pliki cookies:
  1.  „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  2.  pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  3. wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  4.  „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań

Pozostałe narzędzia elektroniczne.

 1. Google Analytics – jest to narzędzie elektroniczne składające się na systemem statystyk, który zbiera dane na temat Użytkowników, jacy odwiedzają daną stronę internetową. Zbieranie danych umożliwia specjalny kod JavaScript, instalowany na stronie. Kod ten pobiera określone dane o Użytkowniku, w chwili, gdy wejdzie on na stronę i następnie kodów przesyła dane do Google Analytics. Zestawienie takich danych można później oglądać w formie różnych rozbudowanych raportów. Google Analytics świadczone jest przez Google LLC, adres: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Serwery, na których dane są przechowywane znajdują się poza Unią Europejską, najczęściej w USA. Google LLC przystąpiła jednak do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez prawo Unii Europejskiej. W przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield Komisja Europejska stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych.
 2. E-rehab zbiera dane za pomocą Google Analytics w prawnie uzasadnionym interesie. Tworzone statystyki i analizy posłużą bowiem do ulepszenia serwisu E-rehab

Postanowienia końcowe.

 1. W serwisie E-rehab mogą pojawić się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od serwisu E-rehab i nie są nadzorowane przez E-rehab. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi E-rehab zaleca się zapoznać.
 2. E-rehab zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszej polityce prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz dalszy rozwój serwisu internetowego. O wszelkich zmianach E-rehab będzie informował w sposób widoczny i zrozumiały.
 3. Niniejsza Polityka prywatności wchodzi w życie z dniem 01 lipca 2020 r.