Regulamin i wsparcie

§1
Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy Regulamin jest regulaminem w znaczeniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).
 2. Regulamin określa rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę, warunki ich świadczenia oraz zasady zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie tych usług, jak również tryb postępowania reklamacyjnego.
 3. Każda osoba może swobodnie przeglądać zasoby Serwisu.
 4. Z chwilą dokonania skonkretyzowanej czynności, w szczególności poprzez złożenie zamówienia Usługi, podanie adresu e-mail, założenie konta w portalu, osoba staje się jego Użytkownikiem i wówczas oświadcza, iż zapoznała się z treścią Regulaminu oraz Polityką Prywatności, w pełni akceptując zawarte w nich postanowienia, jak również wyraża zgodę na przetwarzanie swoich Danych Osobowych.
 5. Użytkownik zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania postanowień Regulaminu oraz Polityki Prywatności bez konieczności podpisywania dodatkowych umów w tym przedmiocie.
 6. Każdy, kto nie zgadza się z postanowieniami ust. 4-5, powinien powstrzymać się od korzystania z usług Serwisu, a Usługodawca oraz Usługodawca I ma prawo odmówienia takiej osobie świadczenia Usług i sprzedaży Usług oferowanych w Serwisie.

§ 2

Definicja terminów użytych w Regulaminie 

Definicja terminów używanych w niniejszym Regulaminie:

 1. Użytkownik/Klient/Usługobiorca – osoba fizyczna korzystająca z Usług oferowanych                  w ramach Serwisu E-Rehab
 2. Usługodawca – Usługodawca I lub Usługodawca II zgodnie z definicją poniżej;
 3. Usługodawca I – VIP Solution Sp. z o.o. ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 10, 00-656 Warszawa KRS: 0000835677, REGON: 38589909000000, NIP: 7010978395
 4. Usługodawca II – APK Vippoint Sp. z o.o. ul. Leśna 30, 05-506 Magdalenka, KRS: 0000615190, REGON: 36431090000000, NIP: 5213732480
 5. Serwis E-Rehab – witryna internetowa w Internecie pod adresem www.e-rehab.pl
 6. Umowa – umowa o świadczenie drogą elektroniczną Usług terapeutycznych zawarta pomiędzy Usługodawcą lub Usługodawcą I a Usługobiorcą na zasadach przewidzianych w niniejszym Regulaminie.
 7. Psycholog – osoba uprawniona do wykonywania zawodu psychologa zgodnie z ustawą z dnia 8 czerwca 2001r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz.U. z 2001r., nr 73, poz. 763 ze zm.).
 8. Psychoterapeuta – osoba uprawniona do wykonywania zawodu psychoterapeuty,                       w szczególności taka, która uzyskała odpowiedni certyfikat wydany przez uznane stowarzyszenie psychoterapeutyczne.
 9. Usługa psychologiczna – oznacza pomoc psychologiczną świadczoną zdalnie przez psychologa w formie terapii.
 10. Usługa psychoterapeutyczna- oznacza pomoc psychoterapeutyczną świadczoną zdalnie przez psychoterapeutę w formie terapii.
 11. Usługa terapeutyczna – zarówno Usługi psychologiczne jak i Usługi psychoterapeutyczne świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę I nazywane łącznie na potrzeby niniejszego Regulaminu. 
 12. Usługa doradztwa– oznacza usługę doradztwa świadczona przez Usługodawcę II w zakresie terapii leczenia uzależnień, doradztwa prawnego w zakresie problemów związanych z uzależnieniami lub innym związanym z działalnością ośrodka leczenia uzależnień świadczoną zdalnie przez kompetentne osoby na stronie przez wskazany tam czas polegająca na zapoznaniu się przez specjalistę z problemem oraz przedstawieniem możliwości ich rozwiązania. 
 13. Usługa – świadczenia Usługodawcy za pośrednictwem portalu www.e-rehab.pl 
 14. Formularz – formularz rejestracyjny służący do założenia konta w serwisie E-Rehab.
 15. Konto- indywidualne konto Klienta w serwisie E-Rehab umożliwiające Klientowi korzystanie z pełnych usług świadczonych w ramach serwisu. 
 16. Terapeuta- określenie psycholog bądź psychoterapeuty łącznie.
 17. System Teleinformatyczny- zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniające przetwarzanie i przechowywanie,                              a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy                                                            z dnia 21 lipca 2000 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2001, nr 73 poz, 852 ze zm.).
 18. Świadczenie usług drogą elektroniczną- wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron w tym samym miejscu, poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy (klienta), przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową,                                      i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2017 r., nr 1907 z dalszymi zm.).
 19. Adres e-mail – oznacza adres poczty elektronicznej podany przez Klienta.
 20. Serwis obsługi płatności – Przelewy24 oraz Stripe. 
 21. Przelewy24 – PAYPRO spółka akcyjna ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, KRS: 0000347935, NIP: 779236 98 87, REGON: 301345068, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
 22. Stripe – Stripe Inc, 510 Townsend Street, San Francisco, CA 94103.
 23. Aplikacja Zoom – aplikacja pozwalająca na tworzenie wideo- lub audiokonferencji na odległość dostępna do pobrania na stronie internetowej www.zoom.us. Zasady korzystania z aplikacji określone są na ww. stronie internetowej. 

§3 

Założenie konta 

 1. Klient w celu skorzystania ze świadczonych Usług może założyć spersonalizowane konto, w którym zobowiązany jest do podania prawidłowych danych osobowych.
 2. Założenie konta polega na wypełnieniu formularza rejestracyjnego dostępnego                             w Serwisie Internetowym w zakładce „Moje Konto”.
 3. Założenie konta polega na wpisaniu adresu e-mail oraz podaniu utworzonego przez Klienta hasła.
 4. Na podany adres e-mail Klientowi zostaje wysłana informacja o założeniu konta wraz z  nazwą użytkownika.
 5. W celu zalogowania się niezbędne jest podanie loginu oraz hasła utworzonego przez Klienta.
 6. Po zalogowaniu, w zakładce „szczegóły konta” należy uzupełnić dane oznaczone gwiazdką. 
 7. Obowiązkowe pola zawierają minimum danych, na które składają się: Login, adres                        e-mail, hasło, imię i nazwisko.
 8. Po zarejestrowaniu konta, Klient uzyskuje dostęp do panelu Klienta, za pośrednictwem, którego może zamawiać Usługi terapeutyczne, dokonywać płatności, odwoływać wizyty oraz edytować swoje dane osobowe.
 9. Klient w każdej chwili może zażądać od Usługodawcy likwidacji swojego konta kierując na adres e-mail: administrator@e-rehab.plprośbę o usunięcie konta.

§4

Rodzaje i zakres Usług

 1. Usługi psychologiczne świadczone są przez Psychologów.
 2. Usługi psychoterapeutyczne świadczone są przez Psychoterapeutów. 
 3. Usługi doradztwa świadczone są przez specjalistów posiadających niezbędną wiedzę w danym przedmiocie. 
 4. W ramach Serwisu dostępne są następujące Usługi: 
  1. rozmowa internetowa video przez komunikator Zoom;
  2. rozmowa internetowa audio przez komunikator Zoom.
 5. Usługi są zamawiane przez Klienta na stronie www.e-rehab.pl w zakładce „Ekspert radzi”, „Terapie Online”, „Warsztaty” oraz w zakładce „Prawnik radzi”
 6. Zamawianie Usługi odbywa się poprzez wybranie konkretnego terapeuty i ustalenie dogodnego terminu Usługi polegającego na dowolnym wyborze daty i godziny                            w wyświetlonym harmonogramie.
 7. Zamawianie Usługi prawnej odbywa się poprzez wybranie dowolnej daty i godziny w wyświetlonym harmonogramie. 
 8. Stawka świadczonej Usługi  uzależniona jest m.in. rodzaju usługi, wyboru przez Klienta rodzaju terapii, terapeuty i godziny terapii, co każdorazowo  jest widoczne w chwili zamawiania Usługi. 
 9. Klient może dobrać rodzaj wsparcia odpowiadający jego potrzebom.
 10. Do zawarcia Umowy dochodzi poprzez zamówienie Usługi w wybranej przez Usługobiorcę formie oraz dokonanie odpowiedniej płatności, zgodnie z zasadami przewidzianymi w § 6 Regulaminu – Zasady Płatności.
 11. Zamówienie Usługi terapeutycznej i/lub Usługi doradztwa prawnego jest równoznaczne z akceptacją przez Klienta Regulaminu, Polityki Prywatności oraz stanowi zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 12. Po zakupie Usługi terapeutycznej, Usługi doradztwa prawnego Klient otrzymuje na wskazany przez niego adres e-mail, potwierdzenie zakupu z linkiem do spotkania, które odbędzie się w ustalonym przez Klienta czasie.
 13. Klient otrzymuje, za pośrednictwem e-mail, dwukrotne przypomnienie o spotkaniu – na 24 godziny oraz na 3 godziny przed planowanym rozpoczęciem terapii.
 14. Po kliknięciu w przesłany link, w planowanym dniu i o planowanej godzinie Klient łączy się przez Zoom z wybranym specjalistą.. 
 15. Wybrana Usługa  nie może być ani skracana ani przedłużana.
 16. W przypadku, kiedy Usługa zostanie skrócona z przyczyn nie leżących po stronie Usługodawcy , Usługobiorcy nie przysługują w stosunku do Usługodawcy jakiekolwiek roszczenia, w szczególności nie przysługuje mu zwrot uiszczonej na rzecz Usługi płatności.
 17. W przypadku niemożności zrealizowania Usługi terapeutycznej z przyczyny leżącej wyłącznie po stronie Usługodawcy, Usługobiorcy zostanie zaproponowany inny termin świadczenia Usługi lub zwrot pieniędzy za niewykorzystaną Usługę.
 18. Usługodawca może odmówić świadczenia Usługi  w następujących przypadkach:
  1.  jeżeli uzna, że konsultacja na odległość nie jest odpowiednia lub wystarczająca do zgłaszanego problemu. 
  2. Psycholog lub Psychoterapeuta uzna, że dana osoba będąca w poważnym kryzysie lub będące w ostrej fazie choroby psychicznej powinna podjąć leczenie w trybie stacjonarnym
  3. jeżeli wystąpią inne okoliczności uniemożliwiające świadczenie usługi z przyczyn obiektywnych i niezależnych od Usługodawcy.

§ 5
Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Usług

 1. Do korzystania z Usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu niezbędne jest posiadanie przez Usługobiorcę dostępu do systemu teleinformatycznego                                 w minimalnej konfiguracji, tj. komputera lub smartfona, podłączenia do sieci Internet, instalacji oprogramowania Zoom. 
 2. Aby zrealizować zamówienie Usługi  niezbędne jest posiadanie przez Usługobiorcę adresu e-mail.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Usługobiorca, a które uniemożliwiają Usługobiorcy korzystanie z Usług. 
 4. W przypadku uniemożliwienia prawidłowego wykonania Usługi  z przyczyn technicznych nie leżących po stronie Usługodawcy, Usługobiorcy nie przysługują względem Usługodawcy jakiekolwiek roszczenia, w tym w szczególności roszczenie zwrotu uiszczonej płatności.

§ 6
Płatności

 1. Usługi  świadczone są odpłatnie. 
 2. Stawka Usługi terapeutycznej uzależniona jest od wyboru przez Klienta terapeuty, godziny terapii oraz rodzaju terapii. 
 3. Koszt Usługi dostępny jest na stronie Serwisu Internetowego podczas dokonywania wyboru specjalisty lub wyboru terapeuty, rodzaju terapii, godziny oraz daty spotkania. 
 4. Wynagrodzenie za Usługę  uiszczane jest za pomocą serwisu Przelewy 24 oraz Stripe.
 5. Klient zobowiązuje się do uiszczenia wynagrodzenia niezwłocznie po zamówieniu Usługi
 6. Płatność powinna być dokonana niezwłocznie po zarezerwowaniu Usługi w serwisie. Brak dokonania wpłaty w pełnej wysokości bezpośrednio po zarezerwowaniu Usługi powoduje, że Usługodawca nie ma obowiązku świadczenia Usługi. 
 7. Usługę  uznaje się za opłaconą w momencie uznania wpłaty na rachunku bankowym Usługodawcy
 8. Po dokonaniu płatności Usługodawca dostarczy na adres e-mail Usługobiorcy właściwy dokument rozliczeniowy. 

§ 7
Odstąpienie od umowy

 1. Każdej ze stron Umowy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy o ile nie wystąpią okoliczności wyłączające prawo odstąpienia, o którym mowa w ust. 7 poniżej.
 2. Klient ma prawo, w terminie 14 dni od chwili zawarcia Umowy odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może być złożone drogą elektroniczną poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres administrator@e-rehab.pl. Wzór formularza udostępniony jest w Serwisie E-rehab.
 4. Usługodawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwraca na rzecz Klienta wszelkie uiszczone przez niego należności. 
 5. Zwrot odbywa się na rachunek bankowy, którym posługiwał się Klient w chwili zakupu.
 6. Wykonanie Usługi  przed upływem 14 dni na skorzystanie z prawa odstąpienia od Umowy powoduje, iż Klient traci prawo do odstąpienia od Umowy. 
 7. W razie przystąpienia do świadczenia Usługi  wykonywanej przed upływem 14-dniowego terminu na skorzystanie z prawa do odstąpienia od Umowy, prawo do odstąpienia nie przysługuje. Klient każdorazowo oświadcza, iż został poinformowany o utracie prawa późniejszego złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 8. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 7 jest składane każdorazowo z chwilą zamawiania Usługi poprzez akceptację stosownego oświadczenia w Serwisie E- rehab. 

§ 8
Prawa i obowiązki stron

 1. Usługodawca zobowiązuje się zachować w tajemnicy informacje uzyskane od Usługobiorcy w zakresie świadczenia Usługi, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. 
 2. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie jest ograniczony w czasie.
 3. Usługodawca może zaprzestać udzielania Usług w stosunku do danego Usługobiorcy w przypadku przekazania przez tego Usługobiorcę treści  o charakterze bezprawnym lub obraźliwym. Płatność dokonana przez Usługobiorcę nie będzie w takim wypadku zwracana.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usługi i brak możliwości dostępu do Usługi z przyczyn niezależnych od Usługodawcy.
 5. Usługodawca ma prawo do czasowego zawieszenia funkcjonowania Serwisu Internetowego z uwagi na konserwację serwisu, oprogramowania i urządzeń technicznych.
 6. Usługobiorcy przysługuje prawo do złożenia reklamacji, zgodnie z postanowieniami                    §10 Regulaminu.
 7. Usługobiorca zobowiązuje się do niewykorzystywania w jakikolwiek sposób informacji uzyskanych w ramach umowy bez uzyskania zgody Usługodawcy w formie pisemnej.
 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za należyte działania aplikacji wykorzystywanych przy realizacji usługi, w szczególności serwisów obsługi płatności oraz aplikacji Zoom. Odpowiedzialność za prawidłowe wykonywanie usług świadczonych przez ww. podmioty ponoszą wyłącznie te podmioty. 
 9. W przypadku niestawiennictwa przez Usługobiorcę na zamówioną Sesję terapeutyczną po upływie 10 minut od ustalonej godziny rozpoczęcia Sesji terapeutycznej- w przypadku sesji trwającej 30 minut lub po upływie 15 minut od ustalonej godziny rozpoczęcia Sesji terapeutycznej – w przypadku trwania sesji 45 minut bądź dłużej, Sesja terapeutyczna zostaje anulowana i uznaje się, iż Usługobiorca zrezygnował z Sesji terapeutycznej, a dokonana wpłata nie podlega zwrotowi. 

§ 9
Dane osobowe

 1. Usługodawca I oraz Usługodawca II są administratorami danych osobowych Usługobiorcy zgodnie  z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: “RODO”) oraz krajowymi przepisami wykonawczymi do RODO. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych są dostępne w Serwisie w Polityce Prywatności. 
 2. Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy pod ogólnym adresem e-mail administrator@e-rehab.pl
 3. Korzystając z ogólnego adresu mailowego: administrator@e-rehab.pl lub numeru telefonu dostępnego na stronie www.e-rehab.pl, Klient wyraża zgodę na udostępnianie swoich danych osobowych wszystkim administratorom danych osobowych zgodnie z Polityką prywatności. 

§ 10
Reklamacje

 1. Klient ma prawo złożyć reklamację w terminie 14 dni od chwili zakończenia świadczenia Usługi. 
 2. Reklamacja powinna zostać sporządzona w formie pisemnej i przesłana na adres poczty Usługodawcy I. 
 3.  Reklamacje bez pisemnego uzasadnienia nie będą rozpatrywane.
 4. Reklamacja Klienta będzie każdorazowo rozpatrzona w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia. 

§ 12
Postanowienia końcowe

 1.  Niniejszy Regulamin obowiązuje od 01.07.2020r.
 2.  Usługodawca ma prawo zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym terminie,   w dowolnym zakresie bez obowiązku informowania o tym Usługobiorców Serwisu.
 3. Wszelkie zmiany w regulaminie wchodzą w życie z dniem ich publikacji w Serwisie Internetowym.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają w szczególności przepisy: ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz.U.2001.73.763 z zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.,                o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 z zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 z zm.).
 5. W przypadku zaistnienia jakiegokolwiek sporu dotyczącego zawartej pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą  Strony podejmą działania zmierzające do jego polubownego rozwiązania.