Martyna Reichman

Nota biograficzna:

Jestem absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego, specjalistą terapii uzależnień (KBdsPN) oraz psychoterapeutą w trakcie całościowego kursu psychoterapii psychodynamicznej. 

Od 2013 roku zajmuję się terapią osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, hazardu oraz pracą z rodzinami osób uzależnionych (współuzależnieni, syndrom DDA). 

Pomagam swoim pacjentom w lepszym poznaniu siebie, swoich emocji i potrzeb oraz w  rozwiązywaniu trudności w relacjach interpersonalnych. Towarzyszę im w procesie rozpoznawania wewnętrznych konfliktów i mechanizmów funkcjonowania oraz zmianie dotychczasowych nawyków. Realizuję kursy i szkolenia z zakresu problematyki  uzależnień, profilaktyki, kontaktu z pacjentem. Prowadzę treningi asertywności i  konstruktywnych zachowań społecznych. Jestem realizatorem programu CANDIS adresowanego do problemowych użytkowników przetworów konopi.  

W swojej pracy korzystam z podejścia psychodynamicznego, jednak czerpię także z osiągnięć innych szkół psychoterapeutycznych. Stale podnoszę swoje kompetencje zawodowe oraz pracuję pod superwizją.  

Należę do Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Uzależnień oraz Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.  

Obecnie jestem w trakcie podyplomowego, całościowego kursu atestowanego przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego przygotowującego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty.

Rodzaje terapii

alkohol, narkotyki, Candis, patologiczny hazard, hiperseksualność, współuzależnienie, „DDA”, zaburzenia osobowości, zaburzenia nerwicowe. Terapia indywidualna, program Candis, terapia grupowa, wykłady

Terapia indywidualna:

 • Sesja 1

  rozpoznanie objawów, które przeszkadzają pacjentowi w codziennym życiu. Analiza okoliczności występowania objawów, ich charakterystyka, wstępne hipotezy dotyczące funkcji objawów.

 • Sesja 2

  ankieta życiorysowa i historia rodzinna pacjenta

 • Sesja 3

  obszary do pracy terapeutycznej, cele, wskaźniki zmian, ustalenie kontraktu i zasad pracy terapeutycznej

 • Kolejne sesje

  Kolejne sesje to praca nad problemami wnoszonymi przez pacjenta w trakcie trwania psychoterapii.

Program Candis

To indywidualny, krótkoterminowy program kierowany do osób uzależnionych lub problemowo używających marihuany. Celem udziału w programie może być zarówno abstynencja, jak i ograniczenie używania marihuany. Terapia obejmuje udział w 10 sesjach terapeutycznych, w ramach których uczestnik zdobywa wiedzę min.: na temat mechanizmów rozwoju uzależnienia, własnych wzorców używania, abstynencji lub redukcji używania, zapobiegania nawrotom, asertywności.

Sesja 1 i 2 obejmuje procedurę diagnostyczną, od sesji nr 3 rozpoczyna się program Candis:
 • Sesja 1

  wywiad diagnostyczny dotyczący używania marihuany, okoliczności zgłoszenia się, badanie motywacji pacjenta

 • Sesja 2

  ankieta życiorysowa, ustalenie celów, przedstawienie założeń programu, kontrakt terapeutyczny

 • Sesja 3

  objawy uzależnienia, trzy czynnikowy (biologiczno-pyschologiczno-społeczny) model uzależnienia

 • Sesja 4

  szala wagi – korzyści wynikające z używania i korzyści ze zmiany; analiza własnych wzorców używania (analiza behawioralna)

 • Sesja 5

  przygotowanie do „dnia zero”

 • Sesja 6

  „dzień zero” i praca nad radzeniem sobie z głodem narkotykowym

 • Sesja 7

  profilaktyka nawrotów

 • Sesja 8 i 9

  nabywanie umiejętności konstruktywnego rozwiązywania problemów

 • Sesja 10

  kompetencje społeczne – asertywność

 • Sesja 11

  choroby współwystępujące

 • Sesja 12

  podsumowanie i zakończenie

Po zakończeniu programu Candis istnieje możliwość kontynuowania terapii i dalszej pracy nad problemami innej kategorii niż uzależnienie.