Marzena Kowal

O mnie

Z wykształcenia jestem pedagogiem oraz certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień, ukończyłam również podyplomowe studia pomocy psychologicznej w dziedzinie seksuologii.
Swoją wiedzę psychoterapeutyczną zdobywałam w Studium Terapii Uzależnień przy Polskiej Federacja Społeczności Terapeutycznych w Gdańsku oraz w Instytucie Edukacji i Terapii w Poznaniu, uzyskując tytuł specjalisty psychoterapii uzależnień – certyfikat Krajowego Biura ds Przeciwdziałania Narkomanii i certyfikat specjalisty uzależnień behawioralnych akredytowany przez KBdsPN.

Specjalizuje się w

Specjalizuję się w pracy z osobami uzależnionymi bądź szkodliwie używającymi narkotyków, alkoholu i innych środków psychoaktywnych, a także w obszarze uzależnień behawioralnych, niezależnie od rodzaju nałogowych czynności i nawyków. Pracuję również z osobami współuzależnionymi, pozostającymi w bliskim związku z uzależnionymi (partnerzy, rodzice). Oferuję psychoterapię indywidualną zarówno na poziomie podstawowym, jaki i pogłębionym oraz grupową z zakresu psychoedukacji.

Bliskie jest mi integracyjne podejście do klienta, dlatego w zależności od potrzeby, etapu
i rodzaju terapii korzystam z dorobku różnych nurtów psychoterapeutycznych. Najczęściej z:

– podejścia poznawczo – behawioralnego, którego celem jest praca nad zmianą wyuczonego, często negatywnego i zniekształconego sposobu myślenia, co prowadzi do nieprzydatnych emocji i zachowań;

– podejścia psychodynamicznego, aby przyjrzeć się ukrytym potrzebom i nierozwiązanym konfliktom, rozwijajającym się w dzieciństwie i powodującym trudności w dorosłym życiu;

– podejścia systemowego, aby przyjrzeć się regułom i rolom rodzinnym, w których się  wzrastało i jak oddziaływania systemu, jako całości i poszczególnych jego członków wpisały się w dorosłe życie; 

– podejścia egzystenacjalnego, aby ukształtować, zmienić, rozwinąć i wzmocnić osobistą definicję szczęścia i rozwoju;

– Analizy Transakcyjnej, której celem jest pomoc w porządkowaniu i rozwijaniu samego siebie poprzez świadomą obserwowację swojego wewnetrznego świata.

Zawodowo

Od ponad 16 lat zawodowo związana jestem ze Stowarzyszeniem MONAR i pracą psychoterapeutyczną zarówno z osobami dorosłymi, jak i młodymi dorosłymi. 

Współpracuję z Centrum Psychoterapii i Rozwoju w zakresie diagnostyki i konsultacji terapeutycznych oraz prowadzenia psychoterapii indywidualnej osób uzależnionych
i współuzależnionych, a także ze Schroniskiem dla Bezdomnych Kobiet z Dziećmi prowadząc treningi i warsztaty tematyczne z zakresu usprawniania umiejetności społecznych oraz
z placówką oświatową wypełniając zadania pedagoga terapeutycznego współorganizującego proces kształcenia.

Moje doświadczenie zawodowe, to również realizacja wielu projektów m.in.:
program dla osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym EFS EQUAL; projekt usprawniania diagnostyki IPiN Swwis Contribution; program profilaktyczny
dla młodzieży szkolnej „Laboratorium Wiedzy Pozytywnej”; program profilaktyki seksualnej
dla młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością  intelektualną – Stowarzyszenie
Młode Ostrowite oraz szkolenia i warsztaty dla dzieci, młodzieży i opiekunów
prawnych z rodzinnych form pieczy zastępczej – Pracownia Pomocy i Badań Psychologicznych w Toruniu.          

W swoim zawodowym dorobku mam również współtworzenie i nadzór programu merytorycznego stacjonarnego długoterminowego oddziału leczenia uzależnień, którym kierowałam przez ostatnie 11 lat i współautorstwo podręcznika dobrych praktyk „Podręcznik Pracy z Beneficjentem” (2008).

Ciągle fascynują mnie ludzie oraz motywy ich działania, stąd potrzeba podążania za człowiekiem, jego potencjałem i towarzyszenia mu w jego pozytywnej zmianie. 

Stale wzbogacam swój warsztat uczestnicząc w szkolenich i konferencjach oraz poddaję swoją pracę systematycznej superwizji.